Skip to main content

Arouse Power (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T73-60

Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Suo Yang Herba Cynomorii 
Yin Yang Huo Herba Epimidii
Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae 
Yuan Zhi Radix Polygalae 
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae 
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi cassiae 
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Huang Bo Cortex Phellodendri 
She Chuang Zi Fructus Cnidii 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata

60 tablets 500mg each

Action: Tonify Kidney-Yang, tonify Heart-Qi, stimulate the descending of Heart-Qi, drain Damp-Heat, calm the Mind.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account