Skip to main content

Nourish the Soul (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T78-60
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae 
Bai Shao Radix Paeoniae alba 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis 
Zhi Mu Radix Anemarrhenae 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis 
Yuan Zhi Radix Polygalae 
Bai Zi Ren Semen Biotae
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis 
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

60 tablets 500mg each

Action: Nourish Liver-Yin, Kidney-Yin and Heart-Yin, clear Empty Heat, calm the Mind, settle the Hun.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account