Planting Seeds (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T58-60
Bu Shen Gu Chong Wan

Action: Tonify and warm Kidney-Yang, nourish Blood, tonify and raise Qi.

Ingredients:

Tu Si Zi Semen Cuscutae
Xu Duan Radix Dipsaci
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 
Du Zhong Cortex Eucommiae Ulmoidis
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Ren Shen Radix Ginseng
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Da Zao Fructus Jujubae
Sha Ren Fructus Amomi
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Huang Qin Radix Scutellariae

60 tablets 500mg each