Nourish the Root (60 tabs)

three treasures

Log in to see price

SKU:
T01-60

Product Overview

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis 
Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae 
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata 
Ze Xie Rhizoma Alismatis 
Tian Men Dong Radix Asparagi
Di Gu Pi Cortex Lycii

60 tablets 500mg each

Action: Nourish Kidney-Yin and Essence, strengthen the will-power (Zhi).

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account