Skip to main content

Clear the Palace (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T45-60
Qi Gong Wan

Action: Resolve Phlegm™, drain Dampness, invigorate Blood. *Contains Gluten

Ingredients:

Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 
Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 
Fu Ling Poria
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Shen Qu Massa Medicata Fermentata 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Ze Lan Herba Lycopi
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris
Huang Bai Cortex Phellodendri
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii

60 tablets 500mg each