Skip to main content

Peaceful Sunset (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T25-60
Long Dan Cao Radix Gentianae
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis 
Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae thunbergii
Zhu Ru Caulis Bambusae in Taeniam
Gua Lou Fructus Trichosanthis 
Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum 
Fu Ling Poria
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Chi Shao Radix Paeoniae rubra 
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

 

60 tablets 500ng each