Clear the Root (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T16-60
Huang Qi Radix Astragali 
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Huang Bo Cortex Phellodendri
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae 
Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis diffusae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis 
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris 
Shi Wei Folium Pyrrosiae 
Hai Jin Sha Spora Lygodii 
Kun Bu Thallus Eckloniae

 60 tablets 500mg each

Action: Tonify Qi, nourish Kidney-Yin, drain Damp-Heat, move Blood, separate the clear from the turbid, soften hardness (masses), resolve Toxic Heat.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account