Warm the Palace (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T64-60
Dang Gui Jiang Zhong Tang

Action: Tonify and warm Kidney-Yang, nourish Blood.

 
Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi cassiae
Dang Shen Radix Codonopsis
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata
Du Zhong Cortex Eucommiae ulmoidis
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Xu Duan Radix Dipsaci
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis preparata
Da Zao Fructus Jujubae
Gui Pi Cortex Cinnamomi

60 tablets, 500mg each