Precious Sea (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T59-60
Yi Mu Ba Zhen Tang

Action: Tonify Qi, nourish Blood, tonify the Kidneys.

Ingredients:

Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Ren Shen Radix Ginseng
Fu Ling Poria
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata
Dang Shen Radix Codonopsis 
Huang Qi Radix Astragali
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
Shou Wu Radix Polygoni Multiflori Preparata
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma Polygonati 
Bai Zi Ren Semen Biotae

60 tablets 500mg each