Brocade Sinews (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T13-60

Product Overview

Dang Shen Radix Codonopsis 
Dang Gui Radix Angelicae sinensis 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 
Bai Shao Radix Paeoniae alba 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata 
Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis 
Sang Ji Sheng Herba Taxilli 
Sang Zhi Ramulus Mori 
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Mu Gua Fructus Chaenomelis 
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis 
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae 
Ji Xue Teng Caulis Spatholobi 
Fu Ling Poria 
Yi Yi Ren Semen Coicis 
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata

 60 tablets 500mg each

Action: Nourish Liver-Blood and Liver-Yin, benefit sinews, expel Wind-Dampness from the joints.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account