Growing Jade (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T53-60

Product Overview

Yang Jing Zhong Yu Tang

Action: Nourish Kidney-Yin, nourish the Essence, strengthen the Directing and Penetrating vessels.

Ingredients:

Dang Gui Radix Angelicae Sinesis
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi
Han Lian Cao Herba Ecliptae 
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Yi Mu Cao Herba Leonuri 
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Tu Si Zi Semen Cusutae 
Huang Jing Rhizoma Polygonati 
Fu Ling Poria

60 tablets 500mg each