Warm the Mansion (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T62-60

Product Overview

Ai Fu Nuan Gong Wan, Ju He Wan

Action: Expel Cold, warm the Uterus, tonify and warm Kidney-Yang

Ingredients:

Gui Zhi Ramulus Cinnamomi Cassiae
Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Wu Yao Radix Linderae
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Xu Duan Radix Dipsaci
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

60 tablets 500mg each