Unicorn Pearl (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T61-60

Product Overview

Yu Ling Zhu

Action: Tonify and warm Kidney-Yang, nourish the Essence, strengthen the Governing, Directing and Penetrating vessels.

Ingredients:

Ren Shen Radix Ginseng 
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Du Zhong Cortex Eucommiae Ulmoidis
Xu Duan Radix Dipsaci 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Yi Mu Cao Herba Leonuri 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Fu Ling Poria

60 tablets 500mg each