Female Treasure (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T49-60
Kun Bao Tang, Qi Ju Di Huang Wan

Action: Nourish Liver- and Kidney-Yin, subdue Liver- Yang, clear Empty Heat, calm the Mind, settle the Ethereal Soul.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Tian Men Dong Radix Asparagi
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri Lucidi 
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Huang Qin Radix Scutellariae 
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis 
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Fu Ling Poria
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae
Di Gu Pi Cortex Lycii 
Gu Ya Fructus Oryzae Germinatus

60 tablets 500mg each