Nourish Yin and Restrain the Flow (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T56-60
Zuo Gui Wan, Er Zhi Wan, Liang Di Tang

Action: Nourish Kidney-Yin, clear Empty Heat.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Shan Zhu Yu Fructus Corni 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Xian He Cao Herba Agrimoniae 
Ce Bai Ye Cacumen Biotae 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Fu Ling Poria
Gu Ya Fructus Oryzae Germinatus

60 tablets 500mg each