Skip to main content

Ease the Journey Yin (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T30-60
Zuo Gui Wan

Action: Nourish Kidney-Yin and Essence, clear Empty Heat.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Shan Yao Rhizoma Discoreae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis 
Huai Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae 
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae
Tian Men Dong Radix Asparagi
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Di Gu Pi Cortex Lycii
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae

 

60 tablets 500mg each