Skip to main content

Restrain the Flow (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T60-60
Gu Ben Zhi Beng Tang, Yi Qi Gu Chong Tang

Action: Tonify Qi to hold Blood.

Ingredients:

Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Xian He Cao Herba Agrimoniae
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Jing Jie Herba Schizonepetae
Xu Duan Radix Dipsaci
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis
Shan Zhu Yu Fructus Corni
San Qi Radix Notoginseng

60 tablets 500mg each