Skip to main content

Brighten the Eyes (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T06-60
Dang Gui Radix Angelicae sinensis 
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 
Bai Shao Radix Paeoniae alba 
Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis 
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi
Ju Hua Flos Chrysanthemi 
Man Jing Zi Fructus Viticis 
Mi Meng Hua Flos Buddlejae 
Bai Ji Li Fructus Tribuli 
Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata 
Hong Zao Fructus Jujubae

 

60 tablets 500mg each