Skip to main content

Release Constraint (60 tabs)

Log in to view price

SKU:
T26-60
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 
Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae
Shen Qu Massa medicata fermentata
He Huan Pi Cortex Albiziae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Yuan Zhi Radix Polygalae

 

60 tablets 500mg each