Drain Fire (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T41-60

Product Overview

Long Dan Cao Radix Gentianae
Huang Qin Radix Scutellariae 
Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae 
Ze Xie Rhizoma Alismatis 
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chai Hu Radix Bupleuri 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae 
Yuan Zhi Radix Polygalae
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis 
Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis nuciferae

60 tablets 500mg each

Action: Drain Liver-Fire, drain Heart-Fire, clear Heat, resolve Dampness, calm the Mind, settle the Ethereal Soul.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account