Drain the Jade Valley (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T47-60

Product Overview

Bi Xie Shen Shi Tang, Bi Xie Fen Qing Tang, Si Miao San

Action: Drain Dampness, clear Heat, tonify Qi.

Ingredients:

Bi Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 
Yi Yi Ren Semen Coicis
Huang Bai Cortex Phellodendri
Fu Ling Poria 
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Ku Shen Radix Sophorae Flavescentis 
Huang Qi Radix Astragali 
She Chuang Zi Fructus Cnidii
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae 
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Che Qian Zi Semen Plantaginis 
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

60 tablets 500mg each