Skip to main content

Clear Metal (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T82-60
Huang Qin Radix Scutellariae
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Jin Yin Hua Flos Lonicerae Japonicae
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Da Qing Ye Folium Daqingye
Ban Lan Gen Radix Isatis seu Baphicacanthis
Zhu Ye Folium Phyllostachys nigrae
Yu Xing Cao Herba Houttuniae
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae cirrhosae
Zhi Mu Radix Anemarrhaenae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Bai He Bulbus Lilii
Mao Dong Qing Radix Ilicis pubescentis
Mu Dan Pi Cortex Moutan

60 tablets 500mg each

Action: Release the Exterior, expel Wind-Heat, clear Lung-Heat at Qi Level, clear Ying, benefit fluids.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practiotioner account