Calm the Shen (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T37-60

Product Overview

Ren Shen Radix Ginseng 
Huang Qi Radix Astragali 
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 
Fu Shen Sclerotium Poriae Pararadicis 
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 
Long Yan Rou Arillus Longan 
Yuan Zhi Radix Polygalae
Mu Xiang Radix Aucklandiae 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata 
Hong Zao Fructus Jujubae 
Bai Zi Ren Semen Biotae 
He Huan Pi Cortex Albiziae 
Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii 
Bai He Bulbus Lilii

60 tablets 500mg each

Action: Tonify Spleen-Qi and Spleen-Blood, tonify Heart-Qi and Heart-Blood, calm the Mind, open the Mind’s orifices, stimulate the Spleen’s holding of Blood.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account