Skip to main content

Water Passages (60 tabs)

three treasures

Log in to view price

SKU:
T81-60
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Huang Bo Cortex Phellodendri
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Shan Yao Rhizoma Discoreae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Fu Ling Poria
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Qu Mai Herba Dianthi
Bian Xu Herba Polygoni avicularis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Huang Qi Radix Astragali
Chai Hu Radix Bupleuri
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Ze Lan Herba Lycopi

60 tablets 500mg each

Action: Resolve Dampness and clear Heat from the Bladder, tonify the Kidneys, lift Qi.

For more detailed information & to purchase this product, please log in to your practitioner account