Skip to main content

Stir Field of Elixir (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T19-60
Ge Xia Zhu Yu Tang

Action: Move Blood, eliminate stasis.

Ingredients:

Wu Yao Radix Linderae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 
Tao Ren Semen Persicae
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Chi Shao Radix Paeoniae rubra 
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis 
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
Hong Hua Flos Carthami tinctorii
Zhi Ke Fructus Aurantii 
Pu Huang Pollen Typhae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae 
Bai Shao Radix Paeoniae alba

 

60 tablets 500mg each