Heavenly Empress (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T54-60
Tian Wang Bu Xin Tang

Action: Nourish Kidney- and Heart-Yin, clear Heart Empty Heat, calm the Mind.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Tian Men Dong Radix Asparagi
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Fu Ling Poria 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhizae
Bai Zi Ren Semen Biotae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 
Yuan Zhi Radix Polygalae
Jie Geng Radix Platycodi
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae 
Di Gu Pi Cortex Lycii
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis

60 tablets 500mg each