Harmonizing the Moon (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T69-60
Gui Zhi Fu Ling Wan

Action: Invigorate Blood, dissolve masses, drain Dampness, tonify the Kidneys.

Ingredients:

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chi Shao Radix Paeoniae rubrae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Chuan Xiong Radix Chuanxiong
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 
E Zhu Rhizoma Curcumae
San Leng Rhizoma Sparganii stoloniferi
Ze Lan Herba Lycopi
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi cassiae
Fu Ling Poria 
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris 
Huang Bai Cortex Phellodendri
Yi Yi Ren Semen Coicis 
Tu Si Zi Semen Cuscutae 
Qian Cao Gen Radix Rubiae
San Qi Radix Notoginseng

60 tablets 500mg each