Ease the Journey Yang (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T31-60
You Gui Wan

Action: Tonify and warm Kidney-Yang, fill the Essence, nourish Blood, strengthen the Will-Power.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Shan Zhu Yu Fructus Corni 
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Du Zhong Cortex Eucommiae Ulmoidis
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata
Zhi Mu Radix Anemarrhenae 
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae 
Di Gu Pi Cortex Lycii

 

60 tablets 500mg each