Skip to main content

Clear Empty Heat and Cool the Menses (60 tabs)

women's treasures

Log in to view price

SKU:
T43-60
Qing Re Zhi Beng Tang

Action: Cool Blood, clear Empty-Heat, nourish Yin.

Ingredients:

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Shan Yao Rhizoma Discoreae 
Huang Qin Radix Scutellariae 
Huang Bai Cortex Phellodendri
Xu Duan Radix Dipsaci
Han Lian Cao Herba Ecliptae 
Qing Hao Herba Artemisiae Annuae 
Di Yu Radix Sanguisorbae
Qian Cao Gen Radix Rubiae
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Ou Jie Rhizomatis Nelumbinis Nodus 
Gui Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 
Xian He Cao Herba Agrimoniae 
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis 
Mu Dan Pi Cortex Moutan 
Shan Zhu Yu Fructus Corni