Tonify Qi and Ease the Muscles

$16.13
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
T1160
Bulk Pricing:
Buy in bulk and save
Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng 
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata 
Dang Gui Radix Angelicae sinensis 
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 
Chai Hu Radix Bupleuri 
Sha Ren Fructus Amomi 
Huo Xiang Herba Pogostemonis 
Yi Yi Ren Semen Coicis 
Fu Ling Poria

 

60 tablets 500mg each